Hovedside

From Fredswiki
(Redirected from Main Page)
Jump to: navigation, search
Velkommen til Fredswiki!
Dette er et oppslagsverk som inneholder definisjoner, forklaringer og artikler om forskjellige temaer relatert til fred.
Om Fredswiki

Frihet, Likhet, Brorskap

"Frihet, Likhet, Brorskap" er et slagord som stammer fra den franske revolusjonen og som oppsummerer essensen av fredsbevegelsen.


FRIHET fra vold

Det finnes mange typer friheter, men den friheten opplysningstidens tenkere snakket om var frihet fra vold, altså fred. Et annet viktig slagord for fredsbevegelsen er det franske uttrykket "laissez-faire" som på norsk betyr "la oss leve i fred!" Laissez-faire ble etter hvert ensbetydende med et økonomisk system basert på fredelig samarbeid -- et samfunn totalt fritt for voldelige relasjoner mellom mennesker.

I dag er dessverre fredsidealet forlatt. Dagens politikere og intellektuelle er voldsromantikere som mener at vold er løsningen på alle problemer i samfunnet. De er sterke motstandere av fred.


LIKHET for loven

Likhet for loven har blitt et symbol på universelle rettigheter og på maktfordelingsprinsippet, at forholdet mellom mennesker skal være gjensidig og respektfullt. Ingen skal kunne heve seg til mester over andre mennesker og bruke vold til å gjøre andre mennesker til slave. Likhet for loven er redskapet for å forhindre dette. Hvis loven gjelder likt for alle vil ingen kunne bruke staten til å herske over andre.

I dag er dessverre likhetsidealet forlatt. Dagens politikere og intellektuelle er maktsyke mennesker som ikke ønsker gjensidige relasjoner mellom mennesker. Derfor har likhet for loven blitt avskaffet.


BRORSKAP mot fascisme

I føydalsamfunnet lærte man seg konsekvensen av et samfunn uten likhet for loven og maktfordeling. Når en gruppe får anledningen til å bruke staten til å lage lover som rammer andre, men ikke seg selv, da viser all historisk erfaring at maktsyke mennesker tar over makten i samfunnet og danner en form for fascisme. I opplysningstiden lærte man seg derfor viktigheten av å stå solidarisk sammen i brorskap mot fascisme. Voldsmonopolet må kontrolleres av alle. Ingen enkeltindivider eller enkeltgrupper må noensinne få kontroll over den for da beveger samfunnet seg raskt i fascistisk retning.

I dag er dessverre brorskap mot fascisme forlatt som ideal. Dagens politikere og intellektuelle er ivrige tilhengere av fascisme, riktignok en liberal, snill og lunken form for fascisme, men fascisme like fullt.

Definisjoner

Fred Frihet fra vold. En tilstand hvor man kan bestemme over sitt eget liv.

Liv Kroppen pluss dens produkter, dvs. eiendom.

Krenkelse Det å forhindre noen å bestemme over sitt eget liv.

Vold En bevisst krenkelse.

Fysisk vold Å manipulere kropp eller eiendom på en slik måte at det forhindrer noen å bestemme over eget liv.

Psykisk vold Å manipulere bevisstheten med løgn eller trusler for å få noen til å handle i strid med ens fredelige intensjoner over eget liv.

Krig Voldelige konflikter mellom grupper, især mellom stater.

Overgrep Vold mot fredelige mennesker.

Selvforsvar Fredelige menneskers reaktive vold mot overgrep.

Strukturell vold Negative konsekvenser av samfunnsinstitusjoner.

Staten Voldsmonopol. En organisasjon som har monopol på bruk av vold innenfor et geografisk område.

Politikk Det man bruker vold til i samfunnet.

Laissez-faire Et politisk system som sørger for at alle fredelige mennesker får leve i fred.

Fascisme Tvungen enhet. Overgrep satt i system som politisk system. "Alle skal med, ingen slipper unna."

Loven Et programmeringsspråk for vold.

Rettsstaten Organiseringen av staten som fred medfører i praksis.

Føydalstaten Organiseringen av staten som fascisme medfører i praksis.

Rettighet Det som er allment akseptert å bruke vold for å bevare eller oppnå.

Plikt Handlinger som det er allment akseptert å true noen til å gjøre.

Objektivitet Virkelighetsorientasjon. Å fokusere bevisstheten på virkeligheten.

Subjektivitet Selv-opptatthet. Å være fokusert på sine egne følelser.